1

Teema: Tallinna linna uus koerte ja kasside pidamise eeskiri

1. märtsil 2005 jõustus Tallinnas uus koerte-kasside pidamise eeskiri. Kõikidele tallinlastele siis teadmiseks!Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri
 


I Üldsätted

1. Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Tallinna linna haldusterritooriumil.

2. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi loomapidaja) on loom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb looma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

3. Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, Loomakaitseseadusele ja Loomatauditõrje seadusele. Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle peavad Tallinna Keskkonnaamet, politseiprefektuur ja linnaosavalitsused vastavalt oma pädevusele.

4. Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

4.1 loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (omanik) või kes tegeleb koera või kassi pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel omanikuga;

4.2 hulkuv loom on märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;

4.3 häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;

4.4 ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;

4.5 avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

II Koerte ja kasside pidamine

5. Looma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

6. Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

7. Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

8. Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

9. Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

10. Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse.

11. Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

12. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

13. Koera tohibjätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.

14. Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas teenistusülesannete täitmisel.

15. Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

16. Loomapidaja on kohustatud:

16.1 järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited;

16.2 looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;

16.3 inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teatama antiraabilisse kabinetti või veterinaarasutusse;

16.4 laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal.

17. Loomapidajal on keelatud:

17.1 lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume;

17.2 viia looma üldkasutatava asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;

17.3 viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, va selleks ettenähtud kohtades;

17.4 ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades, tiikides ja purskkaevudes;

17.5 eeskirja punktide 11, 17.2 ja 17.3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

18. Püütud looma hoitakse varjupaigas 14 päeva, arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

19. Looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine või ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

20. Omanikuta looma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga, on keelatud.

Beware! When least expected, a cat will sneak up and steal your heart.

Thumbs up Thumbs down